ISO 9001

ISO 9001 е универсален стандарт, приложим за всяка организация във всички сфери на дейност – производство, услуги, търговия, здравеопазване, местстно и държавно управление и др.Целта на стандарта е да подпомага организациите в техния стремеж за управление на качеството.

Защо на организацията е необходим сертификат за съответствие със стандарта ISO 9001?
Функционирането на система за управление на качеството е предпоставка за съответствие на предоставяните продукти и/или услуги с нормативните и клиентските изисквания.

Каква е ползата от функциониране на система за управление на качеството в организацията?
Системата за управление на качеството създава предвидимост на дейностите, свързани със създаването на продуктите и/или услугите пред:

  • Клиентите
  • Собствениците на организацията
  • Персоналът на организацията
  • Обществото
  • Доставчиците

Как организацията ще получи сертификат за съответствие със стандарта ISO 9001?
Сертификатът за съответствие със стандарта ISO 9001 се издава от независими, акредитирани организации при положителни заключения от проведен одит, спазвайки следните принципи:

  • Етично поведение – основата на професионализма.
  • Безпристрастно представяне – задължението да се докладва вярно и точно.
  • Професионална добросъвестност – влагане на старание и преценка при извършване на одит.
  • Независимост – основата на безпристрастността на одита и обективността на заключенията от одита.
  • Подход, основан на доказателствата – рационалният метод за достигане до надеждни и повторяеми заключения в систематичния процес на одита.