ISO 50001

ISO 50001:2011 е стандарт въвеждащ изисквания относно управление на енергията. Той е приложим за всяка организация във всички сфери на дейност, но основните ползи от него могат да бъдат получени от такива, които са големи консуматори на енергийни ресурси, като ел. енергия, топло енергия и горива. Целта на стандарта е да подпомага организациите в техния стремеж за ефективно и ефикасно управление на енергията.

Защо на организацията е необходим сертификат за съответствие със стандарта ISO 50001?
Функционирането на система за управление на енергията е предпоставка за:

  • намаляване на разходите за енергийни ресурси;
  • подобряване на рентабилността на организацията;
  • ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда;

Как организацията ще получи сертификат за съответствие със стандарта ISO 50001?
Сертификатът за съответствие със стандарта ISO 50001 се издава от независими, акредитирани организации при положителни заключения от проведен сертификационен одит. За целта организацията трябва да има разработена, документирана, внедрена и функционираща система за управление на енергията съгласно ISO 50001:2011.

„ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ“ ЕООД, като изключителен представител на SC CERTIND SА за Република България, предлага акредитирана сертификация по стандарта. За повече информация не се колебайте да се обърнете към нас.