BS OHSAS/ISO 45001

BS OHSAS/ISO 45001 – Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS/ISO 45001 е спецификация, която определя изискванията към система за управление на здравето и безопасността при работа в организациите.

BS OHSAS/ISO 45001 се основава, както на изискванията на самата спецификация, така и на законодателната база, отнасяща се до конкретното производство на продукт или услуга във фирмата.

BS OHSAS/ISO 45001 е разширена спецификация за система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.

Спецификацията BS OHSAS/ISO 45001 e съвместимa с ISO 9001 и ISO 14001 и позволява лесна интеграция. Правните и регулаторните изисквания и непрекъснатото подобрение са два важни аспекта на BS OHSAS/ISO 45001.
Сертификацията по BS OHSAS/ISO 45001 демонстрира ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите от трудови злополуки.
BS OHSAS/ISO 45001 е разработена съвместно от 13 национални организации по стандартизация и международна сертификация.

Елементите на BS OHSAS/ISO 45001 включват политика и ангажираност; идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството.
BS OHSAS/ISO 45001 може да се прилага от всяка организация, желаеща да демонстрира ангажираност по отношение безопасността на труда, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и тези, към които е насочена дейността й.

Предимства на BS OHSAS/ISO 45001:

Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа.
Подпомага спазването на законовите задължения за безопасност на труда.
Подобрява културата на безопасен труд в организацията.
Намалява разходите по злополуки и подобрява ефикасността на труда.
Подобрява репутацията на организацията за безопасен труд.