ISO 14001

ISO 14001 е международен стандарт, който определя изискванията към система за управление на околната среда, която да бъде внедрена в една организация и сертифицирана впоследствие от трета, независима страна. Документираната система за управление на околната среда е инструмент, който позволява на организации, било то малки или големи, да контролират въздействието на тяхната дейност върху околната среда.

В ISO 14001 са заложени шест ключови елемента на системата за управление на околната среда:

 • Политика по отношение на околната среда – определя намеренията и задълженията на организацията към опазването на околната среда
 • Планиране – анализ на въздействието върху околната среда
 • Изпълнение – разработване и изпълнение на процеси за постигане на целите по отношение опазване на околната среда
 • Проверка и коригиращи действия – наблюдение и измерване на показателите относно околната среда и осигуряване на това, че целите са постигнати
 • Преглед на ръководството – преглед на системата от ръководството на организацията, за да се провери дали тя е подходяща и работи ефективно
 • Непрекъснато подобряване – системата трябва да залага цели и задачи, изпълнението на които да осигури непрекъснато подобряване на дейността по отношение опазване на околната среда.

Ползите от въвеждането на ISO 14001 са:

 • Намаляване на отпадъците и замърсяванията
 • Улеснено получаване на необходимите разрешителни
 • Ефективно използване на ресурсите – електричество, вода, газ и др.
 • Постигане на държавните и международни изисквания
 • По-изгодни взаимоотношения със застрахователните компании
 • Намаляване на рисковете
 • Елиминиране на загубите от глоби, свързани с околната среда
 • Конкурентоспособност на външните пазари