Услуги

ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД предлага следните услуги:

1. Широк набор от услуги предоставяни от S.C. CERTIND S.A, които могат подобрят бизнеса Ви, чрез подобряването на внедрените системи за управление. Основните услуги, които предлагаме включват акредитирана сертификация и обучение по следните стандарти:

 • ISO 9001 – качество;
 • RT-05 – качество в областта на строителството;
 • ISO 14001 – околна среда;
 • OHSAS 18001 – здраве и безопасност при работа;
 • ISO 27001 – информационна сигурност;
 • ISO 22000, FSSC 22000 – безопасност на храните;
 • ISO 50001 – управление на енергията;
 • Интегрирани системи за управление;
 • продуктова сертификация;
 • обучение за вътрешни одитори на системи за управление съгласно горецитираните стандарти и ISO 19011;
 • обучение на мениджъри на системи за управление съгласно горецитираните стандарти;

2. Услуги свързани с други сертификационни схеми и процедури:

 • RS 8000 – Социална отговорност;
 • HACCP;
 • ISO/IEC 20000-1 – Системи за управление на услугите;
 • ISO 13485 – медицински изделия;
 • ISO 39001 – Управление на безопасността на движението по пътищата;
 • ISO 28000 – сигурност по веригата на доставките;
 • ISO 22301 – непрекъсваемост на бизнеса;
 • ISO/TS 29001 – Петролна и газова индустрия;
 • ISO 29990 – Обучение и тренинг;
 • EN 15835 – Управление на контактите с клиентите;
 • ISO 20121 – Управление на устойчиви събития;
 • ISO/TS 16949 – Доставчици на автомобилната индустрия;
 • ISO 31000 – Управление на риска;

3. Валидиране на етикети на хранителни и нехранителни продукти. Валидирането на етикетите се налага във връзка с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, както и поради факта че в различните държави действат различни регулации относно съдържанието на етиетите на продуктите.

В тази връзка ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД оказва професионално съдействие на производителите и търговците на хранителни и нехранителни продукти за осигуряване на съотвествието на етикетите им с приложимото национално и международно законодателство. Услугата включва:
 • преглед за съотвествие на съдържанието на етикетите с приложимите нормативни документи – като състав, представяне на алергените, тегло, произход, срок на годност, данни за производителя, хранителни стойности и др.;
 • проверка за наличност на задължителните елементи;
 • ограничения свързани с правилно разположение на текст и символи, форматиране на текстове;
 • превод на етикета при необходимост;
 • изготвяне на доклад относно съотвествието на етикета и даване на препоръки за постигането му;