Fraud Blocker SA 8000 / RS 8000 – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

SA 8000/RS 8000 – Социална отговорност

SA 8000/RS 8000 – Social Responsibility са международни стандарти, изготвени от редица сертификационни организации по обща методика и определя рамката на социалната отговорност на организациите.

Разработен е, за да могат предприятията да потвърдят социалните си отговорности в бизнеса и изпълнението на изискванията на националната и друга нормативна уредба на труда.

Стандартът за социална отговорност е разработен въз основа на 12 конвенции на Международната организация на труда, Всеобщата декларация на ООН за правата на човека и Конвенцията на ООН за правата на детето. SR обхваща 9 раздела, измежду които са проблемните области на детския и принудителен труд, дискриминацията, работното време, здравословните и безопасни условия на труд и др.

SA 8000/RS 8000 са създадени, за да може да се отличат социално отговорните компании от останалите, в които се работи при условия под допустимите норми, приема също и съответствието с местни приложими закони.

Въвеждането на стандарта за социална отговорност изисква създаване на адекватна социална политика. Предвидените механизми на управление гарантират елиминирането на потенциални проблеми, които могат да уронят престижа на организацията или да доведат до санкции. Внедряването и/или интегрирането на тези изисквания за социална отговорност в системата за управление на организацията гарантира по-голямо доверие от страна на всички партньори – клиенти, доставчици, работещи в организацията и обществото, като цяло.

Много от международните корпорации изискват техните доставчици да са социално ангажирани и проверяват самостоятелно изпълнението на изискванията за социална отговорност чрез социални проверки преди да се пристъпи към договаряне.

Сертификацията по стандартите от групатаSA 8000/RS 8000 е начин да се докаже пред заинтересованите, че организацията наистина изпълнява разглежданите правила, и чувствително да намали социалните проверки от страна на потенциални или реални клиенти.

 

При желание за стартиране на сертификационна процедура ще се радваме да свържете с нас
с един клик върху бутона – ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА, за да Ви изпратим нашето индивидуално ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

 

Сертификацията на Вашата организация по международните стандарти
е гаранция за доброто ѝ управление и осигурява висока конкурентоспособност в сферата ѝ на дейност.

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български