Видове курсове

ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
 • ISO 9001:2008 – Вътрешни одитори на системи за управление на качеството
 • ISO 14001:2004 – Вътрешни одитори на системи за управление на околната среда
 • BS OHSAS/ISO 45001 – Вътрешни одитори на системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
 • ISO 20000-1:2011 – Вътрешни одитори на системи за управление на ИТ услугите
 • ISO 27001:2005 – Вътрешни одитори на системи за управление на информационната сигурност
 • HACCP – Вътрешни одитори на системи за управление безопасността на хранителните продукти
 • Вътрешни одитори на системи за управление на качеството по TS 16949:2009;
 • Интегрирани системи за управление – Вътрешни одитори на интегрирани системи за управление съгласно гореспоменатите стандарти
ВОДЕЩИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
 • ISO 9001:2008 – Водещи одитори насистеми за управление на качеството
 • ISO 14001:2004 – Водещи одитори на системи за управление на околната среда
 • BS OHSAS/ISO 45001 – Водещи одитори на системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
 • ISO 20000-1:2011 – Водещи одитори на системи за управление на ИТ услугите
 • ISO 27001:2005 – Водещи одитори на системи за управление на информационната сигурност
 • ISO 22000:2005 – Водещи одитори на системи за управление на безопасността на хранителните продукти
КУРСОВЕ ЗА МЕНИДЖЪРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
 • Мениджъри на системи за управление на качеството
 • Мениджъри на системи за управление на околната среда
 • Мениджъри на системи за управление на ИТ услугите
 • Мениджъри на системи за управление на безопасността на хранителните продукти
 • Мениджъри на системи за управление на информационната сигурност
 • Мениджъри на интегрирани системи за управление
СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ
 • Обучения свързани с прилагането на законодателството;
 • Обучения свързани с прилагането на технически стандарти;
 • Оценка на аспектите на околната среда;
 • Управление на аспектите по околната среда;
 • Управление на извънредни ситуации по околната среда;
 • Оценка на риска по ЗБУТ;
 • Прилагане на ЗБУТ;
 • Идентифициране на активите и оценка на риска за информационната сигурност;
 • Управление на инциденти със сигурността;
 • Управление на сигурността;
 • Разработване на проекти по оперативните програми на ЕС;
 • Управление на проекти;
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
 • Прилагане на статистически методи на контрол на качеството;
 • Управление на качеството в автомобилната индустрия.;
 • Вътрешни одити на системи за управление на качеството по TS 16949:2009;
 • Съвременно планиране на качеството на продукта и контролните планове – APQP;
 • Потвърждаване на производствените процеси – PPAP;
 • Методи за бързо решаване на проблем – 8D;
 • Анализ на потенциални недостатъци и последиците им (FMEA);
 • Статистическо управление на процесите (SPC);
КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ
 • по тема определена от клиента;
 • място на провеждане определено от клиента;
 • програма одобрена от клиента;
 • съгласуване на останалите условия;