Fraud Blocker ISO 20121 – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

ISO 20121 – Системи за управление на устойчиви събития.

С бурното развитие на комуникациите и социалното общество, организираните събития и мероприятия, от инцидентно организирани и проведени, се превръщат в цяла индустрия, изискваща своите правила и добър мениджмънт. Стандартът ISO 20121 създава добра база и възможност да се промени цялостният подход при организирането и провеждането на събития и мероприятия, както и разглеждането и взимането под внимание на икономическите, екологичните и социалните аспекти при устойчивото развитие при събитийната индустрия.

Стандартът гарантира стабилна рамка за управление на бизнеса, както и стандартизирани процедури и процеси за идентифициране, премахване или намаляване на потенциалните социални, икономически и екологични негативни влияния от провеждането на събитията.
Ползи от внедряването и сертифицирането на ISO 20121:

  • По-точно формулиране на целите и стратегията, по-мотивиран персонал;
  • Подобряване ефективността на труда и повишаване на екипната работа;
  • Прости, ясни и ефективни системи и процеси.
  • Подобряване реномето на организатора и уеднаквяване изискванията и интересите със всички заинтересовани страни, включени в процеса – клиенти, доставчици, партньори, зрители, регулаторни държавни органи, обществото като цяло;
  • Намаляване на разходите за материали, отпадъци, енергия;
  • Намаляване на въглеродните емисии по цялата верига на доставки по организацията на събитието.

Стандарта ISO 20121 е напълно подходящ за интегриране с други стандарти управление като ISO 9001 и ISO 14001.

 

При желание за стартиране на сертификационна процедура ще се радваме да свържете с нас
с един клик върху бутона – ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА, за да Ви изпратим нашето индивидуално ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

 

Сертификацията на Вашата организация по международните стандарти
е гаранция за доброто ѝ управление и осигурява висока конкурентоспособност в сферата ѝ на дейност.

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български