Fraud Blocker ISO 14001 – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

ISO 14001 – Системи за управление по отношение на околната среда.

ISO 14001 е международен стандарт, който определя изискванията към системите за управление въздействието на замърсяванията по отношение на околната среда.  Документираната система за управление на околната среда е инструмент, който позволява на организации, било то малки или големи, да контролират въздействието на тяхната дейност върху околната среда.

В ISO 14001 са заложени шест ключови елемента:

 • Политика по отношение на околната среда – определя намеренията и задълженията на организацията към опазването на околната среда
 • Планиране – анализ на въздействието върху околната среда
 • Изпълнение – разработване и изпълнение на процеси за постигане на целите по отношение опазване на околната среда
 • Проверка и коригиращи действия – наблюдение и измерване на показателите относно околната среда 
 • Преглед на ръководството – преглед на системата от ръководството на организацията, за да се провери дали тя е подходяща и работи ефективно
 • Непрекъснато подобряване – системата трябва да залага цели и задачи, изпълнението на които да осигури непрекъснато подобряване на дейността по отношение опазване на околната среда.

Ползите от ISO 14001 са:

 • Намаляване на отпадъците и замърсяванията
 • Улеснено получаване на необходимите разрешителни
 • Ефективно използване на ресурсите – електричество, вода, газ и др.
 • Постигане на държавните и международни изисквания
 • По-изгодни взаимоотношения със застрахователните компании
 • Намаляване на рисковете
 • Елиминиране на загубите от глоби, свързани с околната среда
 • Конкурентоспособност на външните пазари

 

При желание за стартиране на сертификационна процедура ще се радваме да свържете с нас
с един клик върху бутона – ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА, за да Ви изпратим нашето индивидуално ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

 

Сертификацията на Вашата организация по международните стандарти
е гаранция за доброто ѝ управление и осигурява висока конкурентоспособност в сферата ѝ на дейност.

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български