Fraud Blocker HACCP – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

HACCP – Анализ на опасностите и контрол на критичните контролни точки

Абревиатурата HACCP е съкратено наименование на Hazard Analysis and Critical Control Points.

Системата HACCP представлява системен научен подход за определяне, оценка и контрол на опасностите (биологични, химични и физични) в храните и напитките.

HACCP има за цел предпазване на здравето на потребителя от вредни въздействия и последици след консумирането на конкретен продукт или група продукти, произвеждани от една организация.

Освен това HACCP системата намалява загубите от замърсени и/или развалени хранителни продукти и суровини.

Българското законодателство засяга тези системи в чл. 18 от Закона за храните, където е заложено въвеждането и функционирането на такава система в предприятията от хранително-вкусовата промишленост.

Системата HACCP може и трябва да бъде прилагана във всички звена на хранителната верига, т.е. „от фермата до чинията” при:

 • Производство на селскостопански продукти
 • Производство на храни и добавки
 • Подготовка и обработка (манипулиране) на храни
 • Дистрибуция на храни
 • Ресторантьорство и други заведения за обществено хранене
 • Манипулиране на храните при консуматора

Предимства на HACCP системата:

 • Системата HACCP за разлика от други системи осъществява превантивен контрол, като поставя ударение върху премахването на опасностите в храните или редуцирането им до допустимите граници, а не върху крайния контрол на готовия продукт
 • HACCP се основава на научни и технологични познания
 • С въвеждането на HACCP в различните сектори на хранителната верига отговорността за безопасността на храните се прехвърля върху производителя и дистрибутора
 • Функциониращата HACCP система защитава здравето на потребителя и повишава неговото доверие към фирмата
 • Ефективното функциониране на HACCP системата позволява на фирмите да се представят по-ефективно на външните и вътрешни пазари
 • HACCP дава на фирмата рамката и доказателства за производство на безопасни храни. Тези доказателства са защита при спорове и конфликт на интереси
 • Наличието на внедрена система HACCP позволява по-ефективен регламентиран (държавен) контрол.

При желание за стартиране на сертификационна процедура ще се радваме да свържете с нас
с един клик върху бутона – ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА, за да Ви изпратим нашето индивидуално ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Сертификацията на Вашата организация по международните стандарти
е гаранция за доброто ѝ управление и осигурява висока конкурентоспособност в сферата ѝ на дейност.

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български