Fraud Blocker Как да изберем сертификационна организация? – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

Как да изберем сертификационна организация?

В днешния интензивен свят Ви представяме 7 критерия за правилен избор на сертификационна организация:

 
КРИТЕРИЙ 1: Да е акредитирана или да е представител на международно призната акредитирана организация.

Какво означава акредитация? Акредитацията е официално признаване на компетентност за изпълнение на конкретни задачи от специализиран държавен орган, който може да бъде: RENAR, ACCREDIA, BAS, DAKKS, UKAS и др.

За да бъде акредитирана дадена сертификационна организация, то тя трябва да вложи големи инвестиции за придобиване на компетентен, висококвалифициран персонал, чрез който сертификационният орган да покаже доказателства за компетентност пред акредитиращия орган. Да поддържа и да разширява знанията на персонала си, методология на работа и не на последно място, да притежава система за управление, чрез която организацията да работи като добре смазана машина.

Много сертификационни организации в България стават представители на чуждестранни сертификационни органи, които се грижат ежедневно, ежемесечно за поддържането на придобитите акредитации. По този начин българските сертификационни организации – представител на чуждестранните, имат възможност да отделя повече внимание на нуждите на клиентите си, както и да предложат международно качество на оптимална цена.

 
КРИТЕРИЙ 2: Одитите да се провеждат от български одитори, специализирани в оценка на съответствието на разработената документация със съответния стандарт.

Много често, за да може една организация да отговаря на търсенето на пазара се налага да се вкарват външни/чуждестранни одитори, за които се начисляват допълнителни транспортни/квартирни разходи.

Българските одитори познават Българското законодателство и нормативи. Чрез придобития си опит по време на провеждане на одитите, те ще маркират слабите места и ще Ви дадат препоръки и насоки за подобряване и изпълнение на нормативните изисквания и ще повишат конкурентоспособността на организацията Ви.

 
КРИТЕРИЙ 3: Административният екип на сертификационната организация да е открит, да работи адекватно и експедитивно за да е на ваше разположение за съдействие.

Още при самото запитване и времето за получаване на оферта за сертификация, може да разберете как работи една организация. Ако направите запитване и чакате за оферта повече от един ден, то следва, че и останалите процеси от договарянето до получаването на ISO сертификата/тите ще се проточат във времето, възможно е това да отнеме 2-3 месеца, а всички знаем колко бързо трябва да се действа в ситуации на обществени поръчки.

 
КРИТЕРИЙ 4: Цена – Качество

Всички знаем, че „евтиното излиза скъпо“. Цената трябва да е последното нещо, над което да разсъждавате. След като сте се уверили, че сте обърнали внимание на предходните 3 критерия, то Вие спокойно може да изберете организацията с оптималната за Вас цена.

Както навсякъде има „реплики“ на стоки, така и в сертификационните услуги има организации, които просто продават лист сертификат, който на първо четене има нужните реквизити, но не е подплатен с доклад от проведен сертификационен одит, направен въз основа на осъществената проверка в сертифицираната организация, която за да бъде сертифицирана притежава Документация от системата за управление (Документирана информация), по която е сертифицирана.

Много често при участие в търг на сертифицираната по ISO организация, проверяващият орган/министерство изисква документи от системата за управление, с които оранизацият доказва, че работи съгласно ISO стандарта/тите и че наистина притежава документация адаптирана спрямо извършваните в оранизацият процеси съобразени с изискванията на ISO стандарта/тите.

За да се избягват такива конфузни ситуации трябва да се има предвид, че сертификацията на организацията не може да бъде осъществена без разработена и внедрена документация съгласно изискванията на съответния ISO стандарт, по който/които дружеството ще бъде сертифицирано. Разработването на документацията се извършва от консултантски организации имащи квалифицирани консултанти – експерти, познаващи изискванията и структурата на ISO стандартите.

***Консултантската услуга е независима от сертификационната услуга и трябва да се търси доказателство за тази независимост.

Винаги когато правите запитване за сертификация, предвидете и разход за разработване и внедряване на нужната ISO документация. Попитайте и за консултантската услуга за да не бъдете изненадани след вече подписан договор за сертификация или по-лошо – проведен сертификационен одит, на който не е представена ISO документация от системата за управление, когато ще е необходимо/непредвидено доплащане за извънреден одит след набавяне на нужните документи. Така освен, че сте изненадани с допълнително начислена сума ще загубите време, нерви и ресурси до получаването на ISO сертификата.

 
КРИТЕРИЙ 5: Сертификация на Интегрирана система за управление по няколко ISO стандарта.

Много често е необходима сертификация на повече от един ISO стандарт:

  • за СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ, участващи в търгове – ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001
  • за IT ДРУЖЕСТВАТА – ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1.
  • за ФИРМИТЕ ОТ ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ – ISO 9001, ISO 22000 и/или FSSC 22000
  • за КОМПАНИИТЕ ОТ ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР – ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001
  • за ВИК ДРУЖЕСТВАТА – ISO 14001 и регламентът EMAS III
  • за ОБЩИНСКИ И ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ – ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 37001.

В такива случаи поискайте Оферта за Сертификация на Интегрирана система за управление по избраните ISO стандарти, както и е препоръчително да изискате Оферта за Консултация на интегрирана система по същите стандарти.

В този случай ще бъде проведен един сертификационен одит по два, три или повече ISO стандарта, а не да бъдат провеждани отделни одити по съответните стандарти, които биха могли да са планирани през два-три месеца.   

Консултантската подготовка от страна на консултантската организация ще бъде извършена едновременно по избраните стандарти и ще бъде разработена една интегрирана/обединена система за управление, по-лесна за водене/поддържане от страна на дружеството Ви.

При сертификация на Интегрирана система за управление по избраните ISO стандарти ще спестите финансови, времеви и човешки ресурси по време на консултантската подготовка и провеждането на одитите от страна на сертификационната организация.

 
КРИТЕРИЙ 6: Придобитите сертификати да са издадени поне на 2 езика, както в дигитален, така и в хартиен вид.

Винаги в получените оферти проверявайте на какъв език ще бъде/ат издаден/и ISO сертификата/тите.

Предпочитайте да работите с такава сертификационна организация, която да има възможност да издаде сертификат на работните езици, които използвате, за да не се налага да плащате допълнителни суми за лицензиран преводач.

Изисквайте да получите сертификата освен електронно и на хартия, защото в България все още има органи, които искат задължително да им се представи освен копие на сертификата заверено Вярно с оригинала също и хартиен екземпляр. Разбира се доставката да е включена в цената на офертата.

 
КРИТЕРИЙ 7: Придобиване на уникално фирмено ЛОГО

Знаем всички колко важна е рекламата за да продаваме/предлагаме по-добре продуктите си/услугите си, още повече, когато сме вложили време, пари и усилия за да получим гаранция за качество.

Много е важно сертификационната организация, която ще изберете да Ви предостави сертификационното лого в такъв формат, че да можете да рекламирате чрез него организацията и нейната дейност.

            

Като заключение при избор на сертификационна организация най-важното е да получите увереност, сертификационна сигурност, надежден и дългосрочен партньор, с алтруистичен подход, целящ удовлетворяване специфичните нужди на всеки от клиентите си.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български